Lời Chúa chúa nhật tuần này 30-10

Ông Dakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Luca 19:8

LHS 30.10.2016 – Thấp hèn hay Cao cả

This entry was posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM. Bookmark the permalink.

Comments are closed.