Phim Công Giáo- Thánh Giuse – Thuyết minh Việt ngữ

Giảng vui

Phim tiểu sử

Giảng vui

Thánh Ca

Giảng vui

Thánh Ca

Giảng thuyết

https://www.youtube.com/watch?v=Zub_eg-Cd3U
Thánh Ca

Giảng thuyết

https://www.youtube.com/watch?v=ZZyFggMQ5Ss
Thánh Ca

https://www.youtube.com/watch?v=27q13GKtv7Y
Giảng thuyết

Thánh Ca

Giảng thuyết

Thánh Ca

Giảng vui

Thánh Ca

https://www.youtube.com/watch?v=Z4o1xUJR9wI

Thánh Ca

Giảng vui

Thánh Ca

Giảng vui

Thánh Ca

Phim tài liệu

Thánh Ca

Giảng thuyết

Được xem 41 lần, bởi 8 Bạn Đọc trong ngày hôm nay