Giáo Lý Công Giáo
Giáo Lý Tổng Quan và Diễn Giải - Thần Học Vui

Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo

Sách Giáo Lý này chủ yếu được dành cho các vị có trách nhiệm dạy giáo lý: trước hết là các Giám mục, trong tư cách là thầy dạy đức tin và Mục tử của Hội Thánh. Sách được trao cho các ngài như một dụng cụ giúp các ngài chu toàn nhiệm vụ dạy dỗ Dân Thiên Chúa. Qua các Giám mục, sách được gửi đến những người soạn sách giáo lý, đến các linh mục và các giáo lý viên. Đọc sách này cũng sẽ hữu ích cho mọi Ki-tô hữu khác. — Số 12

Sách Giáo Lý này không có ý định thay thế các sách giáo lý địa phương được phê chuẩn bởi giáo quyền, bởi các Giám mục giáo phận và các Hội Đồng Giám Mục, nhất là khi đã được Tòa Thánh phê chuẩn. Sách này có ý khích lệ và giúp soạn thảo những sách giáo lý mới ở từng địa phương theo những hoàn cảnh và văn hóa khác nhau, nhưng vẫn lưu tâm gìn giữ sự hợp nhất trong đức tin và lòng trung thành với đạo lý công giáo. — Trích Tông hiến Fidei Depositum

Mục Lục (xin bấm vào liên kết ở đây)

Giáo Lý Hôn Nhân
Giáo Lý Vào Đời
Giáo Lý Tổng Quan và Diễn Giải - Mục Lục

                         GIÁO LÝ TỔNG QUAN & DIỄN GIẢI

                                                                           Mục Lục

Bài 1. Mạc khải: Thiên Chúa tỏ lộ chính mình
Bài 2. Mạc khải: Thiên Chúa tỏ lộ các chân lý cứu độ
Bài 3. Đức Tin là gì?
Bài 4. Đức tin: Một số đặc tính
Bài 5 Thánh Kinh: Ý Nghĩa, Linh Hứng và Chân Lý
Bài 6 Kinh Thánh: quy điển và giải thích
Bài 7: Thánh Truyền
Bài 8. Huấn Quyền
Bài 9. Thiên Chúa Hiện Hữu
Bài 10. Thiên Chúa Duy Nhất
Bài 11. Thiên Chúa Ba Ngôi: Ý nghĩa và nguồn gốc
Bài 12. Thiên Chúa Ba Ngôi : Diễn tả thần học
Bài 13. Thiên Chúa Ba Ngôi: Hệ luận thần học
Bài 14. Sáng Tạo: Nền tảng Kinh Thánh và Lý do
Bài 15. Sáng Tạo: Đặc tính và Nội dung
Bài 16. Sáng Tạo: Con người
Bài 17 Sáng Tạo: Con Người (tt)
Bài 18 Nguyên Tội: Nguồn gốc giáo lý và Đặc tính
Bài 19 Nguyên Tội: hậu quả và một số vấn nạn
Bài 20: Đức Giêsu Kitô – Nhân vật lịch sử
Bài 21: Đức Giêsu Kitô – Mầu nhiệm làm người
Bài 22: Đức Giêsu Kitô-Các mầu nhiệm trong cuộc đời
Bài 23: Đức Giêsu Kitô-Mầu nhiệm phục sinh
Bài 24: Chúa Thánh Thần – Căn tính và tương quan
Bài 25: Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội và Kitô hữu
Bài 26: Giáo Hội (1) – Bản chất và Sứ mạng
Bài 27: Giáo Hội (2)-Tiến trình hình thành và bốn đặc tính
Bài 28: Mẹ Maria
Bài 29: Các bí tích, bản chất và nguồn gốc
Bài 30: Các bí tích – Hiệu lực-Ý nghĩa-Điều kiện
MARANATHA: Cánh chung – Bản chất và nội dung
Bài 31. Cánh chung-Bản Chất và Nội dung
Bài 32: Cánh chung – Một số vấn nạn

Thần Học Vui
Được xem 11 lần, bởi 2 Bạn Đọc trong ngày hôm nay