TP Kavanaugh chính thức chuẩn thuận và tuyên thệ vào TCPV

Luong Si Truong shared a link.
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.