Category Archives: LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM

Lời Chúa trong Thánh Kinh để suy ngẫm

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

tin mừng Phúc Âm cho Chúa Nhật ngày mai.   CHÚA NHẬT XVI TN – Năm C Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10, 38-42) Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Leave a comment

Tin Mừng (Lc 10: 25-37)

Tin Mừng (Lc 10: 25-37) Một hôm, có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”. Người đáp: “Trong Luật đã … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Leave a comment

Lời Chúa để suy ngẫm (Chúa nhật 3-07-2016)

Tin Mừng (Lc 10: 1-1. 17-20) Một hôm, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Leave a comment

Lời Chúa ( Chúa nhật 13 thường niên)

Tin Mừng (Lc 9: 51-62) Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Leave a comment

Lời Chúa để suy ngẫm

Tin Mừng (Lc 9: 18-24) Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Leave a comment

Lời Chúa để suy ngẫm

Tin Mừng: (Lc 7: 36-8:3) Một hôm, Có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Leave a comment

Lời Chúa để suy ngẫm

CHÚA NHẬT X TN – Năm C Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 7, 11-17) Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Leave a comment

Chúa Nhật Lễ Mình & Máu Thánh Chúa Kitô

Chúa Nhật Lễ Mình & Máu Thánh Chúa Kitô Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9, 11b – 17) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Leave a comment

Lời Chúa để suy ngẫm

                                  A Meditation Of The day! facebook Peter Nguyen

Posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Leave a comment

Lời Chúa để suy ngẫm

Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “ Lạy Cha,con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Leave a comment

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 14, 23– 29) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Leave a comment

Thầy ban cho anh em Bình An của Thầy

Posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Leave a comment

Chúa Nhật 4 Phục Sinh

Phúc Âm Gioan 10:27-30 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Leave a comment

“Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến!.”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Và xảy ra là khi Người đến gần Bếtphaghê và Bêtania, giáp núi gọi là núi Cây Dầu, Người sai hai môn đệ đi … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Leave a comment

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca(Lc 4, 1-13)

CHÚA NHẬT 1 Mua Chay – C Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca(Lc 4, 1-13) Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Leave a comment