Tại sao giáo hội cấm rải tro cốt người đã qua đời – Lm. Giuse Phạm Quốc văn, OP.

Tại sao giáo hội cấm rải tro cốt người đã qua đời – Lm. Giuse Phạm Quốc văn, OP.

Được xem 4 lần, bởi 4 Bạn Đọc trong ngày hôm nay