Với ân sủng của Chúa điều gì cũng mang lại những hiệu quả tốt đẹp.

Với ân sủng của Chúa, điều gì cũng mang lại những hiệu quả tốt đẹp.

Bài đọc một cho thấy tiên tri ISAIA đã nhờ ân sủng của chúa và trở nên MỘT tiên tri cao cả trong Cứu Ứơc. “Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh!” 7 Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: “Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội.”
Bài đọc hai cho thấy thánh Phaolô đã nhờ ân sủng của chúa mà trở nên một vị tông đồ tuyệt vời cho muôn thế hệ: “Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, tôi không đáng được gọi là Tông Đồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của Thiên Chúa. 10 Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi.”

Thầy Bạch gởi

Bài này đã được đăng trong LỜI CHỨNG, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.