Thân phụ của một học sinh bi mất tích trong tai nạn chìm phà ở Hàn Quốc xin ĐTC rửa tội

Thân phụ của một học sinh bị mất tích trong tai nạn chìm phà ở Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc hành hương dài 900 cây số, vai vác thánh giá. Ông đã xin ĐTC rửa tội cho. Ngài đã đồng ý và ông sẽ được ngài làm phép rửa tội thứ bẩy hôm 16-8-2014, tại tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Hán Thành.

Hình ảnh: Thân phụ của một học sinh bị mất tích trong tai nạn chìm phà ở Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc hành hương dài 900 cây số, vai vác thánh giá. Ông đã xin ĐTC rửa tội cho. Ngài đã đồng ý và ông sẽ được ngài làm phép rửa tội thứ bẩy hôm 16-8-2014, tại tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Hán Thành.

nguồn: từ Dòng Tên Việt Nam

Bài này đã được đăng trong LỜI CHỨNG, Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.