Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. (Rm 5:20)

Xin Chúa đồng hành vời bạn hôm nay và mãi mãi nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 26/01/2023

TIN MỪNG: Lề Luật đã xen vào, để cho sự sa ngã lan tràn; nhưng ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. (Rm 5:20)

SUY NIỆM: Ơn hiện sủng (là ơn trợ giúp của Chúa được ban cho mỗi việc ta làm.) Lạy Thiên Chúa của con! Chúa đã dựng nên con giống hình ảnh Chúa, xin ban cho con ân sủng mà Chúa đã cho con biết là trọng đại và khẩn thiết cho phần rỗi con, để con chế ngự tính cuồng dại trong con, hằng xui con phạm tội và tự hủy diệt. “Con cảm thấy trong thân thể con, quy luật của tội lỗi phản kháng quy luật của tinh thần” (Rom.7,13). Nó biến con thành nô lệ và bắt con phục tùng giác quan, mà nếu không có ơn Chúa đốt nóng tâm hồn con thì không tài nào con kháng cự nổi tình dục. “Bản tính con người đã khuynh chiều tội ác ngay từ lúc còn ấu thơ” (Gen.8,21). Để khuất phục nó cần phải có ân sủng, một ân sủng vĩ đại. (x. Sách Gương Chúa Giêsu, Q3:55)

LẮNG NGHE: Nhưng những người cậy trông ĐỨC CHÚA thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân. (Is 40:31)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin ban cho con những ơn cần thiết để con biết đặt qua một bên những niềm vui chóng qua để làm hài lòng Chúa, và xin cho mỗi việc con thực hiện hôm nay chỉ làm cho danh Chúa được cả sáng mà thôi hầu sinh nhiều hoa trái và lợi ích cho những người chung quanh con.

THỰC HÀNH: Để quên đi những nhọc nhằn trong ngày bạn hãy mời Chúa vào những công việc hằng ngày của bạn bằng cách thầm thì trong lòng câu: “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con.”

Nhạc Thánh Ca Gia Ân/ Lạy Chúa Xin Đồng Hành

From: Đỗ Dzũng