Đại hội hành hương tân niên tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Houston Texas.