Hội Thánh tổ chức thế nào để có 4 đặc tính: duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền?-Cha Vương

Hội Thánh tổ chức thế nào để có 4 đặc tính: duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền?

Chúc bạn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong những bận rộn của ngày hôm nay nhé. Xin bạn một lời cầu nguyện cho linh hồn Thầy Cả Giu-se Vũ Thành, cựu chánh xứ Các Thánh Tử Vì Đạo VN mới qua đời vào lúc 12g10 đêm, Houston, TX. Xin Chúa đưa Lh Thầy cả Giuse về hưởng nhan thánh Chúa.

Cha Vương

Thứ 6: 12/8/2022

GIÁO LÝ: Hội Thánh tổ chức thế nào để có 4 đặc tính: duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền? Trong Hội Thánh có sự phân biệt giữa các giáo dân và giáo sĩ. Nhưng tất cả đều là con cái Thiên Chúa như nhau và có cùng một phẩm giá. Tuy giáo sĩ và giáo dân có khác nhau, nhưng nhiệm vụ của họ có giá trị như nhau. Nhiệm vụ của giáo dân là hướng dẫn cả thế giới tiến về Nước Thiên Chúa. Cộng tác với họ là các thừa tác viên lãnh chức thánh, họ có nhiệm vụ cai quản, giáo huấn và thánh hóa Hội Thánh. Trong hai bậc sống kể trên, còn có những Kitô hữu được thánh hiến cách đặc biệt cho Thiên Chúa qua việc khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm: độc thân, nghèo khó, vâng phục, như trong các dòng tu. (YouCat, số 138)

SUY NIỆM: Mọi Kitô hữu có bổn phận làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống riêng của mình. Nhưng mỗi người bước đi với Chúa theo cách của mình. Có người Chúa trao sứ vụ làm giáo dân để xây dựng Nước Thiên Chúa giữa thế giới bằng đời sống gia đình và nghề nghiệp của mình: Người ban cho họ qua bí tích rửa tội và thêm sức tất cả các ơn huệ của Chúa Thánh Thần mà họ cần đến. Có những người đã được thêm sức, Người trao cho nhiệm vụ làm chủ chăn: họ phải điều khiển dân Chúa, giảng dạy và thánh hóa dân Chúa. Không ai được mạnh dạn tự gán cho mình nhiệm vụ đó: Chính Chúa sẽ ban cho họ nhờ bí tích truyền chức thánh, để thông truyền cho họ sức mạnh thần linh giúp họ hành động nhân danh Chúa Kitô và cử hành các Bí tích.

❦ Giáo dân là tình trạng chung của Kitô hữu trong Hội thánh là thành phần của Dân Chúa do bí tích rửa tội, nhưng không chịu chức thánh.

❦ Giáo sĩ là tình trạng trong Hội thánh của những người đã được chịu chức thánh. (YouCat, số 138 t.t.)

LẮNG NGHE: Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. (1 Cr 12:4-6)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, mỗi người được Chúa dựng nên và được trao cho ơn gọi khác nhau để cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo và cứu chuộc, xin giúp con hôm nay biết chu toàn ơn gọi riêng của mình để đưa mọi người đến gần với Chúa hơn.

THỰC HÀNH: Ơn gọi của bạn là gì? Lối sống của bạn có phản ảnh đúng với ơn gọi là con Thiên Chúa Không? Quyết tâm làm một thay đổi hôm nay để sống xứng đáng là một Ki-tô hữu Công Giáo nhé.

From: Đỗ Dzũng

Bài này đã được đăng trong BÀI VIẾT của CHA VƯƠNG, BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.