Rất Hay! Ông lái đò của Lm PHẠM QUANG HỒNG tặng dịp 10 năm Lm Phạm Tĩnh & BãoTÂM sóng ĐỜI?-Lm Micae Phạm Quang Hồng

Rất Hay! Ông lái đò của Lm PHẠM QUANG HỒNG tặng dịp 10 năm Lm Phạm Tĩnh-Lễ Mở tay Lm Ngô Khắc Dương

BãoTÂM sóng ĐỜI? Mạnh tin mà bước nhưng khi nguy khốn hãy lay gọi Ngài! – Lm Micae Phạm Quang Hồng

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.