VIRUS CORONA sau một năm

Mời các bạn so sánh sự lây nhiễm VIRUS CORONA và số người chết sau MỘT NĂM

ngày 16 tháng 03 năm 2020

16 tháng 03 năm 2021 của thế giới và HOA KỲ

Lúc 4 giờ chiều ngày 16 tháng 03 năm 2021

Trên thế giới có: 121, 084,326 nhiễm bịnh Virus corona

chết: 2,677, 516 người

Riêng ở USA có: 30,172,933 người nhiễm bịnh

Chết: 548,777 người

https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR1jM_jCvde2y6ra5PY1Zs_3hutCzj1EQGizYObaUVcJHMZm5UQQjADei1M

Bài này đã được đăng trong SỨC KHOẺ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.