CHÍNH CHÚA CHỌN CON & Chúa Giàu Lòng Xót Thương

CHÍNH CHÚA CHỌN CON – LM JB NGUYỄN SANG

Chúa Giàu Lòng Xót Thương- Trình bày: Thùy Loan

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.