Texas: trước cúp điện, hiện tại đang thiếu nước, sắp hết thức ăn – 2.18.2021

Texas: trước cúp điện, hiện tại đang thiếu nước, sắp hết thức ăn – 2.18.2021

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.