Nổi loạn, luận tội không ảnh hưởng đến tỷ lệ ủng hộ/phản đối với Donald Trump – 1.18.2021

Nổi loạn, luận tội không ảnh hưởng đến tỷ lệ ủng hộ/phản đối với Donald Trump – 1.18.2021

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.