Mục đích của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân gia đình

Mục đích của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân gia đình

(do Cha Chu Quang Minh sáng lập) là:

“Thương Yêu Gần Gũi Bằng Việc Làm

Nền Tảng là Khiêm Nhường

Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin Lỗi, Sửa lỗi, Tha lỗi.