Mục đích của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân gia đình

Mục đích của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân gia đình

(do Cha Chu Quang Minh sáng lập) là:

“Thương Yêu Gần Gũi Bằng Việc Làm

Nền Tảng là Khiêm Nhường

Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin Lỗi, Sửa lỗi, Tha lỗi.

Bài này đã được đăng trong GIA ĐÌNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.