Diễn biến nguy hiểm: Tầu chuẩn bị chiến tranh. Mỹ chưa hết dịch bệnh lại gánh thêm tai họa khác.

Diễn biến nguy hiểm: Tầu chuẩn bị chiến tranh. Mỹ chưa hết dịch bệnh lại gánh thêm tai họa khác.

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.