CN LỄ LÁ-Đường Vào Thành Thánh Đầy Nguy Biến, Dấn Bước Vì Tình Yêu Vô Biên-Cha Micae Phạm Quang Hồng

CN LỄ LÁ-Đường Vào Thành Thánh Đầy Nguy Biến, Dấn Bước Vì Tình Yêu Vô Biên-Cha Micae Phạm Quang Hồng

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.