Bài Giảng Cha Phạm Tĩnh – Tật Ham Quyền Lực | Tĩnh Tâm Mùa Chay

Bài Giảng Cha Phạm Tĩnh – Tật Ham Quyền Lực | Tĩnh Tâm Mùa Chay

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.