Tha Cho Người Ác Hồi Tâm, Không Dung Dưỡng Kẻ Mưu Thâm Hại Người-Cha Micae Phạm Quang Hồng

CN7-TN-A-Tha Cho Người Ác Hồi Tâm, Không Dung Dưỡng Kẻ Mưu Thâm Hại Người-Cha Micae Phạm Quang Hồng

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.