Đừng Thất Vọng Vì Khổ Đau Ngập Lối, Hãy Tìm Vui Trong ánh Sáng Ngôi Lời & Tận Dụng Một Kiếp Người Hư Ảo, Cùng Ngài Tái Tạo Phúc Trường Sinh

Đừng Thất Vọng Vì Khổ Đau Ngập Lối, Hãy Tìm Vui Trong Ánh Sáng Ngôi Lời -Cha Micae Phạm Quang Hồng

Tận Dụng Một Kiếp Người Hư Ảo, Cùng Ngài Tái Tạo Phúc Trường Sinh-Cha Micae Phạm Quang Hồng

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.