Nguồn gốc trí huệ, đức hạnh, phúc phận, thọ mệnh của đời người

M.TRITHUCVN.NET
Trí huệ, đức hạnh, phúc phận, thọ mệnh trong đời người đều ẩn tàng trong câu nói: “Đạo sinh trong tĩnh lặng, đức sinh tự khiêm ti, phúc sinh do thanh…
Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.