NGÔ ĐÌNH DIỆM-Sống-Vì Phúc Nước, Lợi Dân Mà Tan Chảy,Chết-Đã Bừng Lên Chữ Phục Tận Trời Tây-Cha Hồng

NGÔ ĐÌNH DIỆM-Sống-Vì Phúc Nước, Lợi Dân Mà Tan Chảy,Chết-Đã Bừng Lên Chữ Phục Tận Trời Tây-Cha Hồng

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, CHÍNH TRỊ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.