NGƯỜI DÂN HONGKONG KHÔNG LIỆT KHÁNG ĐỐI VỚI ĐỘC TÀI TRUNG QUỐC ….

Công Hoài Hồ and 3 others shared a post.

-0:51

681 Views
Nguyễn Hiếu

NGƯỜI DÂN HONGKONG KHÔNG LIỆT KHÁNG ĐỐI VỚI ĐỘC TÀI TRUNG QUỐC ….

Thực ra ,chính quyền Việt Nam không hề mạnh, mà do họ may mắn cai trị được một dân tộc vô cảm ở hiện tại, thiếu đoàn kết và yếu hèn đến mức liệt “liệt kháng” người dân ta chấp nhận sống câm lặng , chịu đựng để được sống còn ngay trên sự bất công của chính mình , chấp nhận sống dưới quyền của một con người để thừa hưởng sự bất công , tội ác mà do chính quyền gây ra ….

Chính quyền Việt Nam dùng chính sách của Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh phải lấy “ác nhân trị” để hình thành , thiết lập “tư tưởng trị” trong người dân , làm cho người dân sợ hãi chính quyền ngay từ tư tưởng , sự sợ hãi thường đưa đến hai kết quả , một là chống lại bất công để được sống còn , hai là tình nguyện đồng lòng cùng bất công để được sống còn , cam tâm làm nô lệ để được sống còn …

Đối với bối cảnh chính trị Việt Nam – Trung Quốc hiện tại khi chính quyền Việt Nam mất độc lập tự chủ từ xã hội , kinh tế cho đến chính trị đối với Trung Quốc và nếu người dân ta sợ chính quyền hơn cả nổi sợ mất nước , nhà tan thành nô lệ thì đại họa mất nước , nô lệ là điều tất yếu , người dân ta hãy đừng sợ hãi vì khi chính quyền sợ người dân , tức người dân ta sẽ có được sự tự do , dân tộc sẽ thoát được đại họa mất nước và nô lệ ….

“Condition Of Slavery”

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.