Phỏng vấn trực tiếp Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tại Washington DC – VOA Tiếng Việt

Phỏng vấn trực tiếp Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tại Washington DC – VOA Tiếng Việt

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.