Cái giá phải trả để đổi lấy sự sống đời đời

Cái giá phải trả để đổi lấy sự sống đời đời

Sự vô ích & trông cậy mù quáng của việc cầu nguyện

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.