Quốc hội Liên hiệp Châu Âu

No automatic alt text available.
Hoang Le Thanh is with Phan Thị Hồng and Nguyễn Lê Mỹ.

Quốc hội Liên hiệp Châu Âu

Ngày 17/9/2018, 32 dân biểu Liên Hiệp Âu Châu ra điều kiện, nếu Việt Nam không cải thiện nhân quyền như điều chỉnh lại Luật An Ninh Mạng, thả tù nhân lương tâm, tôn trọng tự do tôn giáo, công đoàn độc lập, Quốc hội Châu Âu sẽ không phê chuẩn Hiệp Định thương mại EVFTA, dự tính sẽ đưa ra phê chuẩn cuối năm 2018-đầu năm 2019.

Nội dung bức thư rất chi tiếc, xin mời các bạn xem trong đường dẫn (nguyên bản tiếng Anh) kèm theo tin này.

http://tremosa.cat/…/32-meps-send-joint-letter-mrs-mogherin…

*

Brussels, 17 September 2018

Dear High Representative Mogherini,

Dear Commissioner Malmström,

We, the undersigned Members of the European Parliament, are writing to urge you to push for robust progress in Vietnam’s human rights record ahead of the possible ratification of the EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA).

Yours sincerely,

Danh sách 32 dân biểu nghị viện Liên hiệp Châu Âu đồng ký tên:

1. Ramon Tremosa i Balcells ALDE
2. Eric Andrieu S&D
3. Marie Arena S&D
4. Petras Austrevicius ALDE
5. Izaskun Bilbao Barandiga ALDE
6. Klaus Buchner Greens
7. Wajid Khan S&D
8. Jude Kirton-Darling S&D
9. Mark Demesmaeker ECR
10. Jørn Dohrmann ECR
11. Pascal Durand Greens
12. Ana Gomes S&D
13. Heid Hautala Greens
14. Yannick Jadot Greens
15. Merja Kyllönen GUE/NGL
16. Ilhan Kyuchyuk ALDE
17. Barbara Lochbihler Greens
18. David Martin S&D
19. Marisa Matias GUE/NGL
20. Marlene Mizzi S&D
21. Javier Nart ALDE
22. Maria Noichl S&D
23. Soraya Post S&D
24. Molly Scott Cato Greens
25. Csaba Sogor EPP
26. Jordi Sole’ Greens
27. Helga Stevens ECR
28. Pavel Telička ALDE
29. Julie Ward S&D
30. António Marinho e Pinto, ALDE
31. José Inácio Faria, EPP
32. Mirja Vehkaperä, ALDE

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.