Tại sao phải đấu tranh lúc này?

Thái Hòa Lê
Tại sao phải đấu tranh lúc này?

Lúc này là thời điểm thuận lợi để lên tiếng chống Trung Cộng, phù hợp với tinh thần yêu nước của người Việt và trào lưu của thế giới tự do! Một số ủy viên trung ương cũng chống Tàu.

Cscđ Việt nam, dù được lệnh bọn hán nô trấn áp người biểu tình, cũng còn là người Việt, không thể tàn ác với người dân Việt.

Lúc này không đứng lên để cho đất nước bị Tàu cộng cai trị, sau này có phẫn uất đứng lên sẽ bị công an Trung Cộng đàn áp, thì hậu quả sẽ đau đớn không lường! Công an Tàu cộng rất độc ác!

Khi đó thì quá muộn màng để hét lên: “các anh là ai, sao lại đàn áp dân Việt Nam!” Chúng có hiểu đâu. Và Tàu đàn áp Vn là lẽ tất nhiên!

Hãy lên tiếng vì đại nghĩa nếu không con cháu ngàn năm nhục nhã cúi đầu nô lệ cho Tàu.

No China! Stop China! Dare you come to Việt Nam!

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.