Luật không được ly dị là Luật bất khả phân ly của Thiên Chúa ngay từ đầu.

V Phung Phung
Trong Phúc Âm, những người Pharisees muốn thử xem Chúa Giêsu có dạy khác với luật của Moses về vấn đề ly dị. Chúa thẳng thắn trả lời họ Luật không được ly dị là Luật bất khả phân ly của Thiên Chúa ngay từ đầu. Lý do ông Moses cho phép ly dị là vì lòng chai dạ đá của con người, chứ không phải trong ý định của Thiên Chúa. Nếu con người biết kính sợ Thiên Chúa, họ không bao giờ dám làm chuyện này.

Thầy Bạch gởi

Bài này đã được đăng trong GIA ĐÌNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.