Ukraine đã xóa bỏ 1,320 tượng Lênin…

Ukraine đã xóa bỏ 1,320 tượng Lênin…một ngày không xa rồi sẽ tới xứ thiên đường VN.

Ukraine has removed all 1,320 statues of the communist revolutionary Lenin following a government drive to rid the country of Soviet-era symbols. Monuments to the Bolshevik leader have been dismantled in every town, village and city…
INDEPENDENT.CO.UK
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.