Tôn Giáo Xuất Hiện Khi Nào -Tại Sao Con Người Tin Vào Tôn Giáo?

Tôn Giáo Xuất Hiện Khi Nào -Tại Sao Con Người Tin Vào Tôn Giáo? | Bài Giảng Đức Cha Nguyễn Văn Khảm

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.