Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 12/11/2016

Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 12/11/2016 – Cha Giuse Trần Đình Long

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.