Trường huấn luyện “biệt kích” thiếu nhi tại Việt Nam??!!

Dùng 14000 t đng dng tượng ô H Sơn La, thứtôi xâđược bao nhiêu cây cAu cho các trE em đi hc, bao nhiêu nhà thươcủa, bao nhisẽu giường bEnh ???

Trường huAn luyEn “vớiEt kích” thiếu nhi ti ViEt Nam??!!

hình ảnh
hình ảnh
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.