Trường huấn luyện “biệt kích” thiếu nhi tại Việt Nam??!!

Dùng 14000 t đng dng tượng ô H Sơn La, thì xây được bao nhiêu cây cu cho các tr em đi hc, bao nhiêu nhà thương, bao nhiêu giường bnh ???

Trường hun luyn “bit kích” thiếu nhi ti Vit Nam??!!

image
image
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/
http://baomai.blogspot.com/