CHÚNG CON SẼ NÓI SAO VỀ CHÚA GIÊSU

CHÚNG CON SẼ NÓI SAO VỀ CHÚA GIÊSU

Tuyết Mai

 

Chúng con sẽ nói sao về Chúa Giêsu?

Thương yêu nhân loại bỏ thân mình

Vượt Trời cao để xuống Thế Gian

Làm một phàm nhân trong xác thân yếu đuối

Chỉ duy nhất Ngài không phạm tội.

 Chúng con sẽ nói sao về Chúa Giêsu?

Ngài bỏ Trời cao để sinh xuống trần

Trong hang đá hôi tanh dơ bẩn

Nằm trong chiếc nôi là máng cỏ chất rơm

Chỉ duy nhất Ngài muốn được như thế.

 Chúng con sẽ nói sao về Chúa Giêsu?

Một đứa trẻ thật lạ lùng

Mới 12 tuổi đã tranh luận cùng nhà thông luật

Chứng minh sự hiểu biết và sự việc ở trên Trời

Chỉ duy nhất Ngài làm cho họ phải ngỡ ngàng.

 Chúng con sẽ nói sao về Chúa Giêsu?

Suốt 3 năm ròng Ngài đi Rao Giảng

Chọn 12 tông đồ tiên khởi

Lạ lùng thay chẳng ai từ chối lời mời của Ngài

Chỉ duy nhất vì Ngài là Thiên Chúa.

 Chúng con nói sao về Chúa Giêsu?

Chỉ vì sự Rao Giảng của Ngài

Chỉ vì Ngài giám mạnh dạn lên tiếng

Chỉ trích những phường sống đạo đức giả

Chỉ duy nhất Ngài muốn chứng minh Ngài là Con Thiên Chúa.

 Chúng con nói sao về Chúa Giêsu?

Lạ lùng là vì Ngài từ chối ngai Vua 

Để trở thành một phạm nhân chứng minh tình yêu

Một tình yêu Thiên Chúa rất yêu nhân loại

Chỉ duy nhất vì Ngài muốn Cứu độ tất cả.

 Chúng con nói sao về Chúa Giêsu?

Ngài chọn cái chết thật thương tâm thật khác người

Vì Ngài chẳng làm gì nên tội

Nhưng bị đóng đanh chọn cái chết vì Yêu

Chỉ duy nhất Ngài muốn chứng minh có cuộc sống ở đời sau.

 Ngài chết đi để cho nhân loại hy vọng

Hãy sống theo Lời Chúa và thực thi Lời Chúa

Hãy tin rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết

Hãy trung kiên trong Lời chỉ dạy của Ngài

Chỉ duy nhất có Ngài mới có Lời ban sự sống.

 Chỉ duy nhất có Ngài mới là Đường

Là sự sống

Và là sự thật … Amen.

  Y Tá Của Chúa,

Tuyết Mai

09-20-2015