KHI

 EVERY MOMENT

Happy moments, praise God

Difficult moments, seek God

Quiet moments, worship God

Painful moments, trust God

Every moment,

KHI

Khi sung sướng, khi bình an, vui vẻ

Ca ngợi Ngài ban phước hạnh, triền miên

Khi hoạn nạn, khi buồn rầu, than thở

Tìm kiếm Ngài dâng trọn nỗi niềm riêng

Khi yên tĩnh, khi một mình, trầm lặng

Thờ lạy Ngài, lòng cung kính thiêng liêng

Khi đau đớn, khi mộng đời tan vỡ

Tin cậy Ngài, tình thương mến vô biên

Trong mọi lúc, mọi thời gian cuộc sống

Tạ ơn Ngài, tạ ơn mãi, trong tim.

From: ThuNNguyen