SÁCH GIÓP VÀ VẤN ĐỀ THẦN HỌC VỀ THƯỞNG PHẠT | Lm. Giuse Cao Gia An, SJ

Xin mời nghe bài rất thấm thía của cha Cao Gia An người Việt Nam đầu tiên có bằng Tiến Sĩ Chú Giải về Kinh Thánh

From: Le Ngoc Bich & KimBang Nguyen