Ta sẽ không tàn phá

Ta sẽ không tàn phá

Đăng bởi lúc 12:30 Sáng 30/07/13

VRNs (30.07.2013) – St 18, 30 – 32

Abraham thưa:

“Lạy Chúa, xin đừng nổi giận,

con chỉ xin thưa lần này nữa thôi:

Nếu tìm được mười người công chính ở đó thì sao?”

Chúa phán:

“Vì mười người đó, Ta sẽ không tàn phá”.

Abraham đã không thưa lần nào nữa

và Sodoma đã bị tàn phá.

Nhưng cả nhân loại này tội lỗi,

cả bản thân con cũng tội lỗi

chẳng cần có Abraham nào thưa gởi cho con,

chẳng tìm được mười người nào công chính cứu con

Chúa vẫn không tàn phá.

Vì đã có một người,

còn hơn cả sự công chính nữa

đã chết và sống lại vì con.

Con gọi là Chúa Cứu Thế.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.

Chúa nhật 17 TN. C.