Thiên đàng là gì?

*Những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa và đã hoàn toàn được thanh tẩy sẽ sống muôn đời với Chúa Kitô. Họ sẽ mãi mãi giống như Thiên Chúa vì họ thấy “Ngài đúng như ngài là” (1 Ga 3,2), “mặt giáp mặt”. (câu 1023)

*Sống trên thiên đàng là “ở với Chúa Kitô” (câu 1025)

*Thánh Kinh nói về thiên đàng qua những hình ảnh sự sống, ánh sáng, bình an, bữa tiệc cưới, rượu của Nước Trời, nhà Cha, thành Giêrusalem trên trời, thiên đàng: “mắt chưa từng xem thấy, tai chưa từng nghe thấy, lòng trí con người chưa từng nghĩ tới, đó là tất cả những gì Thiên Chúa đã dành sẵn cho những ai yêu mến Ngài (1 Cr 2,9) (câu 1027)

Trích sách “Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo”