DNA khiến khoa học thừa nhận Vũ trụ là do Đấng Sáng Thế tạo ra

DNA khiến khoa học thừa nhận Vũ trụ là do Đấng Sáng Thế tạo ra