Cẩm nang cho cuộc sống

Cẩm nang cho cuộc sống

 
 
Health
Sức khỏe:
 
1. Drink plenty of water.
Uống nhiều nước.
 
2. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar. –
Ăn sáng như vua, ăn trưa như ông hoàng và ăn tối như kẻ ăn xin.
 
3. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food that s manufactured in plants. –
Ăn nhiều thức ăn mọc trên cây và ăn ít thức ăn được chế tạo trong nhà máy.
 
4. Live with the 3 E’s — Energy, Enthusiasm and Empathy. –
Sống với 3 N – Năng lực, Nhiệt thành và Nhân ái
 
5. Make time to pray..
Tìm ra thì giờ mà cầu nguyện.
 
6. Play more games.
Chơi trò chơi nhiều hơn.
 
7. Read more books than you did in lát year. –
Đọc nhiều sách hơn năm cũ.
 
8. Sit in silence for at least 10 minutes each day. –
Ngồi yên lặng ít nhất 10 phút mỗi ngày.
 
9. Sleep for 7 hours.
Ngủ 7 giờ.
 
10. Take a 10-30 minutes walk daily. And while you walk, smile. –
Đi bộ từ 10-30 phút mỗi ngày. Và mỉm cười trong khi bước đi.
 
 
Personality
Nhân cách:
 
11. Don’t compare your life to others’. You have no idea what their journey is all about. –
Đừng so sánh cuộc đời của bạn với cuộc đời của những người khác. Bạn không biết cuộc hành trình của họ như thế nào đâu.
 
12. Don’t have negative thoughts or things you cannot control. Instead invest your energy in the positive present moment. –
Đừng có những tư tưởng tiêu cực hoặc có những thứ mà bạn không thể làm chủ. Thay vào đó, hãy đầu tư năng lực của bạn vào khoảnh khắc hiện tại tích cực.
 
13. Don’t over do. Keep your limits. –
Đừng làm quá mức. Giữ giới hạn của bạn.
 
14. Don’t take yourself so seriously. No one else does. –
Đừng quá coi trọng bản thân bạn. Không ai để ý bạn ‎đâu.
 
15. Don’t waste your precious energy on gossip. –
Đừng phí năng lực quý ‎ báu vào chuyện ngồi lê đôi mách.
 
16. Dream more while you are awake. –
Hãy mơ nhiều hơn khi bạn còn đang thức.
 
17. Envy is a waste of time. You already have all you need.. –
Ghen tỵ là phí thì giờ. Bạn đã có tất cả những gì bạn cần rồi.
 
18. Forget issues of the past. Don’t remind your partner with His/her mistakes of the past. That will ruin your present happiness. –
Hãy quên đi những chuyện quá khứ. Đừng nhắc cho vợ/chồng của bạn nhớ lại những lỗi lầm của họ trong quá khứ. Việc này sẽ làm hỏng hạnh phúc hiện tại của bạn.
 
19.. Life is too short to waste time hating anyone. Don’t hate others. –
Cuộc sống quá ngắn để mà phí thì giờ vào việc ghét người nào. Đừng ghét những người khác.
 
20. Make peace with your past so it won’t spoil the present. –
Hãy làm hòa với quá khứ của bạn để nó không làm hỏng hiện tại.
 
21. No one is in charge of your happiness except you. –
Không ai lãnh trách nhiệm về hạnh phúc của bạn ngoài bạn.
 
22… Realize that life is a school and you are here to learn. – Problems are simply part of the curriculum that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime.. –
 
Hãy nhận thức rằng cuộc đời là một trường học và bạn ở đây là để học. Các bài toán chỉ là một phần của học trình, xuất hiện rồi phai mờ đi giống như lớp đại số, nhưng các bài học bạn học được thì sẽ kéo dài suốt đời…
 
23. Smile and laugh more.. –
Mỉm cười và cười nhiều hơn.
 
24. You don’t have to win every argument. Agree to disagree. –
Bạn không buộc phải thắng mọi cuộc tranh luận đâu. Hãy đồng ‎ ý với việc không đồng ý.
 
 
Society
Xã hội:
 
25. Call your family often. –
Hãy thăm viếng gia đình bạn thường xuyên.
 
26. Each day give something good to others. –
Mỗi ngày, hãy mang lại điều gì tốt lành cho người khác..
 
27. Forgive everyone for everything. –
Hãy tha thứ cho mọi người về mọi sự..
 
28. Spend time with people over the age of 70 & under the age of 6. –
Hãy dành thì giờ cho những người ngoài 70 và dưới 6 tuổi.
 
29. Try to make at least three people smile each day. –
Hãy cố gắng làm cho ít ra ba người mỉm cười mỗi ngày.
 
30. What other people think of you is none of your business. –
Không cần biết những điều người khác nghĩ về bạn.
 
31. Your job won’t take care of you when you are sick. Your friends will. Stay in touch. –
Việc làm của bạn sẽ không săn sóc bạn khi bạn đau ốm đâu. Bạn bè mới làm việc ấy. Hãy liên lạc với nhau luôn.
 
 
Life
Đời sống:
 
32. Do the right thing! –
Hãy làm chuyện đúng!
 
33. Get rid of anything that isn’t useful, beautiful or joyful. –
Loại bỏ bất cứ thứ gì không ích lợi, không đẹp hoặc không vui.
 
34. GOD heals everything… –
Thiên Chúa chữa lành mọi sự…
 
35. However good or bad a situation is, it will change. –
Cho dù một hoàn cảnh tốt hay xấu, nó sẽ thay đổi.
 
36. No matter how you feel, get up, dress up and show up. –
Mặc cho bạn có cảm thấy thế nào, hãy ra khỏi giường, chưng diện lên và khoe thiên hạ.
 
37. The best is yet to come. –
Điều tốt nhất sẽ đến.
 
38. When you awake alive in the morning, thank GOD for it. –
Mỗi sáng thức dậy mà còn sống, hãy tạ ơn Thiên Chúa về điều ấy.
 
39. Your Inner most is always happy. So, be happy. –
Thâm tâm bạn luôn luôn hạnh phúc. Thế thì, hãy sống hạnh phúc đi.
 
 (Mùa chay 2012)
Jos. Tú Nạc, NMS sưu tầm                                 Maria Mai gởi