Tôn giáo của người đoạt giải Nobel giữa năm 1901 và 2000

Lê Quốc Quân 

Mời các bạn xem tỷ lệ những người đạt giải Nobel so với tôn giáo của họ từ năm 1901-2000 trong cuốn sách 100 năm Giải Nobel (100 years of Nobel Prizes) của tác giả Baruch A. Shalev.

Mặc dù luôn có những giai đoạn va/hoặc cá nhân đầy bảo thủ nhưng tự do & khai phóng là điều tôi cảm nhận rõ từ niềm tin Kito giáo của mình. Đó có thể là nền tảng cho những sáng tạo nhằm phục vụ con người và vinh danh Thiên Chúa