Di hài của Đức Biển Đức XVI đã được đặt trong đền thờ thánh Phêrô

Đức Biển Đức XVI | Ngày 2/1 – Di hài của Đức Biển Đức XVI đã được đặt trong đền thờ thánh Phêrô