‘Chuyện thần tiên’ của con lai Mỹ- Việt, tìm được cha sau 50 năm

 ‘Chuyện thần tiên’ của con lai Mỹ- Việt, tìm được cha sau 50 năm