Thiên Chúa Là Cha – Đấng Sáng Tạo & Thiên Chúa Sáng Tạo Loài Người

Thiên Chúa là Cha - Đấng sáng tạo

Cha Pio Ngô Phúc Hậu trình bày

RCIA

Bài 2

Thiên Chúa sáng tạo ra loài người

Cha Pio Ngô Phúc Hậu trình bày

RCIA

Bài 3