Cái mả của vua cộng sản Trần đại Quang…

Nước Việt nam với 4000 năm lịch sử trải qua hàng trăm đời vua chúa khác nhau lúc băng hà đều được xây cất lăng tẩm thật khiêm nhường chỉ có cái mả của vua cộng sản Trần đại Quang là lớn nhất tổng cộng là 5,5 Ha đất (55,000m2) nông nghiệp, với 5,5 Ha này có thể nuôi sống hàng trăm người mỗi năm, ông ấy là người được cho là đại diện của giai cấp vô sản, trong khi mỗi người dân Bắc bộ chỉ được chia 1 sào đất canh tác để sống (360m2), hoá rất cái cụm từ vô sản chỉ là thứ bình phong để lừa bịp che mắt thiên hạ nhằm che đậy đi cái tham lam vô độ của con người, lúc sống tham ăn tục uống đã đành, chết rồi vẫn không từ bỏ được cái thói tục uống, tham ăn, ăn cả của người sống lẫn người chết.

FB Nguyễn Duy