Sau 4 năm Trump, ánh sáng dân chủ Mỹ vừa le lói.

Bài này đã được đăng trong CHÍNH TRỊ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.