Jean-Marie MÉRILLON một con người am hiểu thói Nói láo của cộng sản.

Phan Thị Hồng
Jean-Marie MÉRILLON.

Cựu Đại Sứ Pháp tại Việt Nam Cộng Hòa.

Jean-Marie MÉRILLON một con người am hiểu thói Nói láo của cộng sản.

Những ngày cuối tháng 4/75, Đại sứ Jean-Marie MÉRILLON là một người có uy thế, ông đã nổ lực làm trung gian giữa VNCH và VNDCCH để thành lập chính phủ 3 thành phần, dự kiến như sau:

Thành phần Chánh phủ Hòa hợp Hòa giải Dân tộc:

Đồng chủ tịch là hai ông Dương văn Minh và Trần văn Trà. Ba phó chủ tịch là Vũ Văn Mẫu, Trịnh Đình Thảo và Cao Văn Bổng. Tổng trưởng Quốc phòng Phạm Văn Phú. Tổng trưởng Ngoại giao Nguyễn thị Bình. Tổng trưởng Tư pháp Trương Như Tảng. Tổng trưởng Nội vụ Vũ Quốc Thúc. Tổng trưởng Kinh tế Nguyễn Văn Hảo. Tổng trưởng Thương mại Lê Quang Uyễn. Tổng trưởng Tài chánh Trần Ngọc Liễng.

Xen kẻ nhau nếu tổng trưởng quốc gia thì Đổng lý văn phòng là người của MTGPMN, và ngược lại.

Hội đồng Cố vấn Chánh phủ có: Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Thích Trí Quang, Lương Trọng Tường, Hồ Tấn Khoa, Linh mục Chân Tín, Cựu thủ tướng Trần Văn Hữu.

Hai mươi bốn giờ sau khi công bố thành phần chánh phủ, nước Pháp sẽ vận động các nước Âu Châu, Á Châu và các nước phi liên kết công nhận tân chánh phủ hòa giải Việt Nam, làm chậm lại bước tiến xe thiết giáp Liên Xô mưu toan đè bẹp Sài Gòn.

Hồi ký Jean-Marie MÉRILLON:

“Những gì mà ông Minh hứa với chúng tôi đã như nước đổ lá môn. Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu công trình vận động, phút chốc ông Minh làm tiêu tan hết. Lại còn dối gạt các tướng lãnh yêu nước khác, gây ra sự chậm trễ phản công giờ chót, bởi đa số đều tưởng ông Đại tướng có phép lạ, sáng chế được công thức ngưng bắn tại chỗ để phe quốc gia không bị thua trong nhục nhã.

Thâm ý của ông Minh là muốn đầu hàng, sau đó ngồi ăn, hưởng cho đến già”.

Nhưng tất cả những nỗ lực trên của đại sứ Jean-Marie MÉRILLON đã không thành.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.