Nguyện Cầu Chúa Thương & Dòng Sông Xanh

Nguyện Cầu Chúa Thương 2 || Nhạc Thừa Sai – Lời Sóng Tình || Thanh Hoài

Dòng Sông Xanh – [Johann Strauss – Phạm Duy – Ngọc Hạ] – Dau Nguyen

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.