Cơ cấu tổ chức, nhân sự không thể thay đổi dưới thể chế độc đảng!

About this website

RFA.ORG

Cơ cấu tổ chức, nhân sự không thể thay đổi dưới thể chế độc đảng!

Gần đây xuất hiện một số đề nghị liên quan cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự cho bộ máy đảng, chính phủ và cả quốc hội Việt Nam. Những đề xuất như thế có giúp cải thiện bộ máy điều hành đất nước Việt Nam hiện nay hay khô…

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.